NetEvid

ระบบจัดเก็บข้อมูล Logs ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์

Request Demo
Screenshot
เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 เรื่องหลักการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบเพราะถือเป็นหน้าที่ และในพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยท่ีผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลทางการจราจรทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 90 วัน แต่ใน กรณีจําเป็นเจ้าหน้าท่ีสามารถสั่งให้เก็บข้อมูลไว้ได้นานที่สุดคือ 2 ปี

NetEvid เป็นอุปกรณ์ Appliance ที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูล Log ในระบบคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ สามารถรองรับ Log จากอุปกรณ์ท่ีหลาก หลาย เช่น Firewall, Router, Switch, IDS, IPS, VPN, Web server, Email server, Database server และระบบปฏิบัติการต่างๆ โดยแสดงผลอยู่ในรูปแบบ เดียวกันได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการบริหารจัดเก็บ Log ปริมาณ มากๆ เป็นเวลาระยะยาวนานภายในระบบ อีกทั้งยังมีความสามารถในการค้นหา และสรุปรายงานได้ภายในตัวเอง โดยท่ี NetEvid จัดเก็บข้อมูลการจราจรทาง คอมพิวเตอร์ได้ไม่ต่ำกว่า 90 วัน โดยมีการตรวจสอบความ ครบถ้วนถูกต้องของ ข้อมูล (Data Integrity) มีความเชื่อมั่น และยืนยันได้ ตรงตามหลักเกณฑ์การจัด เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ นอกจากน้ี NetE vid ยังได้การรับรองมาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-2560) อีกด้วย

BEST PERFOMANCE IN EVERYANGLE

ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน และมีความยืดหยุ่น
  1. 1

    ข้อมูลที่จัดเก็บ มีความปลอดภัยสูงสุด

    NetEvid ถูกออกแบบให้ข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บมีการ เข้ารหัส และ Hash ด้วยกระบวนการ SHA-256 ป้องกัน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ลบ ข้อมูล เพื่อความสมบูรณ์ของ ข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บ และสอดคล้องกับข้อกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

  2. 2

    สามารถรับ Log ได้หลายรูปแบบ

    NetEvid สามารถจัดเก็บ Log ช่องทางหลัก โดยสามารถจัดเก็บผ่านทาง Protocol syslog standard ซึ่ง อุปกรณ์เกือบทุกชนิดส่วนใหญ่จะส่ง Log ผ่านทางช่อง ทางนี้เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น Router, Switch, Firewall, System, Application เป็นต้น

OUR PRODUCT

โดยท่ีข้อดีของ NoSQL คือ สามารถขยายระบบได้ง่าย รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ และมี ความยืดหยุ่นสูง ทําให้ NoSQL ถูกนําไปใช้กับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ข้อมูลท่ีไม่มีโครงสร้างท่ีชัดเจน เช่น การจัดเก็บ ข้อมูล log นอกจากน้ีอุปกรณ์ NetEvid ใช้การค้าหาข้อมูล ด้วยการสร้างดัชนี (Index) และใช้การค้นหาแบบ Full Text Search ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและ การค้นหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
NetEvid สามารถทํางานในลักษณะเป็น คนส่ง Log ที่ได้รับมาแล้วไปให้กับอุปกรณ์รับ Log ยี่ห้ออื่นๆ เช่น ส่งต่อให้ SIEM นํา Log ไปวิเคราะห์เพิ่มเติม หรือให้ NetEvid ทําหน้าที่เป็น caching โดยการเก็บ Log ไว้ก่อน แล้ว จึงเลือกส่ง Log บางประเภทไปให้ SIEM ทําการวิเคราะห์ต่อไป ซึ่งจะช่วยลดปริมาณข้อมูล Log ที่จะส่งไปให้กับ SIEM เป็นต้น
NetEvid มาพร้อมกับความสามารถในการจัดทํารายงานจาก Log ที่ได้รับจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Firewall, Proxy, Active Directory, Exchange มาสรุปเป็นรายงานของแต่ละอุปกรณ์ เช่น Top N ต่าง ๆ และ ยังสามารถปรับแต่งรูปแบบการแสดงรายงานได้หลายรูปแบบ เช่น PDF, RTF, XML, XLSX, CSV, HTML, XHTML, text, DOCX, และ OpenOffice เป็นต้น
NetEvid สามารถสร้างรายงานแบบรายครั้ง (ad-hoc report) ในรูปแบบ รายวัน, รายสัปดาห์ หรือราย เดือน โดยสามารถ filter อุปกรณ์บางตัวท่ีต้องการให้แสดงในรายงานได้ และยังรองรับการตั้งเวลาล่วงหน้าในการ จัดทํารายงาน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่ทำเสร็จแล้วไปยัง E-mail ของผู้ดูแลระบบได้

NetEvid Features

NetEvid สามารถรองรับการใช้งาน เพื่อตอบโจทย์การเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ให้กับทาง ลูกค้าได้ครอบคลุมได้ทั้งองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่

Binoculars icon

บริหารจัดการ Log แบบรวมศูนย์ได้ตามข้อกําหนด

Binoculars icon

รองรับการบันทึกข้อมูล กับ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ภายนอก เช่น External storage หรือ DVD ได้

Binoculars icon

เก็บรวบรวม Log ได้รวดเร็ว และครบครัน

Binoculars icon

มีความสามารถในการค้นหาที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถ รองรับเงื่อนไขในการค้นหาได้หลายเงื่อนไข ทั้งในรูปแบบ Wildcard expressions, Boolean expressions และ Regular expressions

Binoculars icon

ค้นหา Log ได้รวดเร็วด้วยการมีสารบัญ Log

Binoculars icon

รองรับการบันทึกข้อมูล และค้นหาได้สูงสุดถึง 2 ปี

Binoculars icon

มีความสามารถแจ้งเตือนผ่าน E-mail ไปยังผู้ดูแลระบบ เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติของตัวอุปกรณ์ หรือตรงตาม เงื่อนไขท่ีตั้งไว้

Binoculars icon

มีความปลอดภัยสูงด้วยการจัดเก็บแบบ Hashing SHA-256 และจัดเก็บแบบถาวร

Binoculars icon

สามารถแสดงค่าเฉลี่ยของการรับ Log (Average EPS) และ แสดงจํานวน Log ท่ีรับสูงสุด (Peak EPS) ในแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้

Binoculars icon

สามารถปรับแต่งรูปแบบของรายงานได้หลากหลาย

Binoculars icon

มีความสามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ท่ีส่ง Log เข้า มาว่ายังทํางานอยู่ได้

Binoculars icon

สามารถออกรายงานแบบ On Demand และแบบตั้งเวลาส่ง

Binoculars icon

มีความสามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ท่ีส่ง Log เข้า มาว่ายังทํางานอยู่ได้

Binoculars icon

รองรับการทํางานผ่าน HTTPS , command line interface และ SSH

Binoculars icon

มีความสามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบผ่าน E-mail เมื่อไม่มี log ส่งเข้ามายังระบบ และบอกวันสุดท้ายของ Log ที่ส่งเข้ามายังระบบได้

Binoculars icon

รองรับการตรวจสอบสิทธิ์ด้วย LDAP

Binoculars icon

มีความสามารถแยกการเก็บ Log ตามหน่วยงานและแยก สิทธิ์การเข้าถึงได้

Binoculars icon

สามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้โดยการกําหนดตาม สิทธิ์ของการอนุญาตโดยแบ่งการเข้าถึงเป็นผู้ดูแลระบบ และผู้ดูแลข้อมูล และไม่จํากัดจํานวนผู้เข้าใช้งาน

Binoculars icon

สามารถค้นหาข้อมูล Log จากอุปกรณ์ท่ีส่ง Log ผ่านทาง IPv6 IPv4 และ IPv6

Binoculars icon

รองรับการส่งต่อ Log ไปยังอุปกรณ์อื่นได้

Binoculars icon

สามารถทํางานเป็น NTP Server ให้กับอุปกรณ์อื่นๆ ภายใน เครือข่ายได้

เอกสารโบรชัวร์ และข้อมูลคุณสมบัติทางเทคนิค

Image

NetEvid

หากต้องการกำหนดเวลาการสาธิตโปรดติดต่อเราที่ norrawat@netevid.com หรือโทร: 087-798-5629, 02-120-7203 เมื่อเราได้รับคำขอของคุณเราจะติดต่อคุณเพื่อตั้งค่าวันและเวลาสาธิตที่แน่นอนของคุณ
Icon Icon