Centralizes Logs Management

ระบบจัดเก็บข้อมูล Logs ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์

BEST PERFOMANCE IN EVERYANGLE

ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน และมีความยืดหยุ่น
  1. 1

    ข้อมูลที่จัดเก็บ มีความปลอดภัยสูงสุด

    NetEvid ถูกออกแบบให้ข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บมีการ เข้ารหัส และ Hash ด้วยกระบวนการ SHA-256 ป้องกัน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ลบ ข้อมูล เพื่อความสมบูรณ์ของ ข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บ และสอดคล้องกับข้อกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

  2. 2

    สามารถรับ Log ได้หลายรูปแบบ

    NetEvid สามารถจัดเก็บ Log ช่องทางหลัก โดยสามารถจัดเก็บผ่านทาง Protocol syslog standard ซึ่ง อุปกรณ์เกือบทุกชนิดส่วนใหญ่จะส่ง Log ผ่านทางช่อง ทางนี้เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น Router, Switch, Firewall, System, Application เป็นต้น

OUR PRODUCT

โดยท่ีข้อดีของ NoSQL คือ สามารถขยายระบบได้ง่าย รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ และมี ความยืดหยุ่นสูง ทําให้ NoSQL ถูกนําไปใช้กับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ข้อมูลท่ีไม่มีโครงสร้างท่ีชัดเจน เช่น การจัดเก็บ ข้อมูล log นอกจากน้ีอุปกรณ์ NetEvid ใช้การค้าหาข้อมูล ด้วยการสร้างดัชนี (Index) และใช้การค้นหาแบบ Full Text Search ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและ การค้นหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
NetEvid สามารถทํางานในลักษณะเป็น คนส่ง Log ที่ได้รับมาแล้วไปให้กับอุปกรณ์รับ Log ยี่ห้ออื่นๆ เช่น ส่งต่อให้ SIEM นํา Log ไปวิเคราะห์เพิ่มเติม หรือให้ NetEvid ทําหน้าที่เป็น caching โดยการเก็บ Log ไว้ก่อน แล้ว จึงเลือกส่ง Log บางประเภทไปให้ SIEM ทําการวิเคราะห์ต่อไป ซึ่งจะช่วยลดปริมาณข้อมูล Log ที่จะส่งไปให้กับ SIEM เป็นต้น
NetEvid มาพร้อมกับความสามารถในการจัดทํารายงานจาก Log ที่ได้รับจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Firewall, Proxy, Active Directory, Exchange มาสรุปเป็นรายงานของแต่ละอุปกรณ์ เช่น Top N ต่าง ๆ และ ยังสามารถปรับแต่งรูปแบบการแสดงรายงานได้หลายรูปแบบ เช่น PDF, RTF, XML, XLSX, CSV, HTML, XHTML, text, DOCX, และ OpenOffice เป็นต้น
NetEvid สามารถสร้างรายงานแบบรายครั้ง (ad-hoc report) ในรูปแบบ รายวัน, รายสัปดาห์ หรือราย เดือน โดยสามารถ filter อุปกรณ์บางตัวท่ีต้องการให้แสดงในรายงานได้ และยังรองรับการตั้งเวลาล่วงหน้าในการ จัดทํารายงาน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่ทำเสร็จแล้วไปยัง E-mail ของผู้ดูแลระบบได้

NetEvid Features

NetEvid สามารถรองรับการใช้งาน เพื่อตอบโจทย์การเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ให้กับทาง ลูกค้าได้ครอบคลุมได้ทั้งองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่

Binoculars icon

รองรับการส่งต่อ Log ไปยังอุปกรณ์อื่นได้

Binoculars icon

มีความสามารถแยกการเก็บ Log ตามหน่วยงานและแยก สิทธิ์การเข้าถึงได้

Binoculars icon

รองรับการตรวจสอบสิทธิ์ด้วย LDAP

Binoculars icon

เก็บรวบรวม Log ได้รวดเร็ว และครบครัน

Binoculars icon

มีความสามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบผ่าน E-mail เมื่อไม่มี log ส่งเข้ามายังระบบ และบอกวันสุดท้ายของ Log ที่ส่งเข้ามายังระบบได้

Binoculars icon

มีความสามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ท่ีส่ง Log เข้า มาว่ายังทํางานอยู่ได้

Binoculars icon

สามารถออกรายงานแบบ On Demand และแบบตั้งเวลาส่ง

Binoculars icon

มีความปลอดภัยสูงด้วยการจัดเก็บแบบ Hashing SHA-256 และจัดเก็บแบบถาวร

Binoculars icon

บริหารจัดการ Log แบบรวมศูนย์ได้ตามข้อกําหนด

Binoculars icon

มีความสามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ท่ีส่ง Log เข้า มาว่ายังทํางานอยู่ได้

Image

NetEvid

หากต้องการกำหนดเวลาการสาธิตโปรดติดต่อเราที่ support@netevid.com หรือโทร: 02-120-7203 เมื่อเราได้รับคำขอของคุณเราจะติดต่อคุณเพื่อตั้งค่าวันและเวลาสาธิตที่แน่นอนของคุณ
Icon